Geschiedenis

De krant van woensdag 8 december 1897: “Ter bespreking over de oprichting van een Fanfarecorps te Tricht worden jongelieden en belanghebbenden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op a.s. Zaterdagavond s avonds 7 uur, ten huize van de heer D. van Ringelenstein. Eene flinke opkomst is zeer gewenscht.”

De vergadering werd druk bezocht, 18 leden meldden zich aan en 3 januari 1898 was de vereniging een feit. Op 29 januari 1898 werd de fanfare gedoopt met de naam “Oefening Zij Ons Doel”. Sinds 1905 is O.Z.O.D. een harmonie.

In de periode van haar bestaan heeft O.Z.O.D. (uiteraard) vele hoogte- en dieptepunten gekend. Hoogtepunten zijn de (vele) eerste prijzen die gewonnen werden in de superieure afdeling en deelname aan het defilé ter ere van de verjaardag van Koningin Juliana in 1965 en 1968. Eind jaren tachtig was O.Z.O.D. verworden tot een veel te kleine vereniging met een bezetting waarvan de verhoudingen niet meer klopten. Een jonge dirigent met een frisse aanpak, een mix van muziek uit verleden en heden en het gericht op zoek gaan naar nieuwe leden, gaf O.Z.O.D. een nieuwe impuls. Langzaam groeide het ledental en ging O.Z.O.D. ook muzikaal weer vooruit.

In 2022 heeft Corona het ledenbestand van O.Z.O.D. flink uitgedund maar in 2023 heeft O.Z.O.D. groots haar 125-jarige jubileum gevierd en ziet de toekomst weer positief tegemoet.